Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Konkurs “Zgarnij karnet na mecze domowe Kani Gostyń” (dalej nazywany “Konkursem”) organizowany jest przez firmę Van Care Polska z siedzibą w Gostyniu, przy ul. Starogostyńska 10. Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

2. Warunki udziału: Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników w wieku 18 lat i starszych, posiadających konto na platformie Facebook. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Nagrody: Nagrodą w Konkursie są 2 karnety na mecze domowe drużyny piłkarskiej Kania Gostyń. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.

4. Warunki odbioru nagrody: Nagrody będą dostępne do odbioru od dnia 16 sierpnia 2023 roku w godzinach między 8:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku w biurze Van Care Polska, mieszczącym się przy ul. Starogostyńska 10 w Gostyniu.

5. Wyłonienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie trafności zgłoszonego wyniku meczu Kania Gostyń – Dąbroczanka Pępowo, który odbędzie się 12 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00. Nagrodę otrzymają dwie osoby, które jako pierwsze wskażą dokładny wynik tego meczu.

6. Ogłoszenie wyników: Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 sierpnia 2023 roku na profilu Facebook firmy Van Care Polska.

7. Reklamacje: Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: [marketing@van-care.pl], w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

8. Dane osobowe: Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

9. Zastrzeżenia: Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione wymagane warunki uczestnictwa.

10. Postanowienia końcowe: Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na uczestników, a ich celem będzie dostosowanie regulaminu do obowiązujących przepisów. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Organizator:

Van-Care Polska Sp. z o.o.
ul. Starogostyńska 10
63-800 Gostyń
Regon: 360830748
Vat: 6961878652