OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Van Care Polska gwarantuje sprawne działanie swoich wyrobów.
 2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar RP.
 3. Naprawa gwarancyjna będzie świadczona po spełnieniu następujących warunków:

3.1. przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego do klienta dystrybuującego produkty Van Care Polska lub bezpośrednio do firmy Van Care Polska drogą elektroniczną na adres e-mail: info@van-care.pl (druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie www.van-care.pl),

3.2. przedłożeniu ważnego dowodu zakupu,

3.3. dostarczeniu wadliwego wyrobu gotowego do klienta dystrybuującego produkty Van Care Polska lub siedziby Van Care Polska (wyrób należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu),

 1. Okres udzielanej gwarancji na wyroby Van Care Polska wynosi 5 lat.
 2. Jeśli w dniu dostawy Klient ma zastrzeżenia odnośnie komplementacji zamówienia, uszkodzeń mechanicznych otrzymanego wyrobu, to ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności kuriera lub przewoźnika, uzyskać autoryzację kuriera lub przewoźnika poprzez podpisanie protokołu i przesłać go do Van Care Polska wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Po upływie 7 dni od wydania produktu nabywcy, klientowi, roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia) lub braków elementów /niezgodności w wyposażaniu wyrobu nie będą uznawane. W wyżej wymienionym terminie należy rozpakować towar w celu wykluczenia uszkodzeń.
 4. Widoczne lub ukryte wady wyrobu należy zgłosić pisemnie na specjalnym druku zgłoszenia reklamacyjnego dostępnym na www.van-care.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać kod/nazwę wyrobu, numer faktury, dokładny opis stwierdzonej usterki oraz fotografię reklamowanych elementów. Niezbędne do wysłania informacje, takie jak: nazwa wyrobu czy kod znajdują się na fakturze. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię lub skan dowodu zakupu.
 6. Van Care zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych oraz wykonać naprawę gwarancyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji lub innym czasie uzgodnionym i potwierdzonym z Klientem.
 7. Odmowa wydania wyrobu lub reklamowanej części do naprawy w Van Care Polska, bądź uniemożliwienie naprawy u Klienta skutkuje zwolnieniem Van Care Polska z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji. W przypadku nie uznania reklamacji, Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na koszt Klienta. W takim przypadku Van Care Polska może zaproponować odpłatną usługę naprawy.
 8. W przypadku nie uznania reklamacji, Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji, a wyrób jest odsyłany do miejsca zakupu na koszt Klienta. W takim przypadku Van Care Polska może zaproponować odpłatną usługę naprawy.
 9. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby lub użycie do naprawy nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji.
 10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody spowodowanej awarią wyrobu.
 11. Van Care Polska zastrzega sobie prawo do zmian i modernizacji wyrobu, nie wpływających na jego użyteczność.
 12. Wszelkie wadliwe wyroby lub części, które zostaną wymienione staną się własnością Van Care Polska.

 

I GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

 

 1. Uszkodzenie powstałe podczas montażu niezgodnego z instrukcją.
 2. Naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu.
 3. Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu lub oddziaływania niszczącej siły zewnętrznej nie związanej ze standardową eksploatacją wyrobu.
 4. Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku
 5. Wyroby po zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych przez osoby nieuprawnione.
 6. Mechaniczne uszkodzenia powłok lakierniczych elementów metalowych powstałe w wyniku złej eksploatacji.

 

II ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI WYROBÓW:

 

 1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Unikać nadmiernej ekspozycji produktów na wilgoć oraz kontakt z solą. W przeciwnym razie metalowe elementy mogą rdzewieć.
 3. Unikać nadmiernej ekspozycji elementów lakierowanych na promieniowanie słoneczne.